Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Mašgiach
PRÁCE MAŠGIACHA ŽOP

Mašgiach – rituální dohledce - je nedílnou součástí týmu duchovních pražského rabinátu. Vzhledem k povaze jeho práce - poslání /viz níže/ je třeba, aby se jednalo o člověka bohabojného, mravně bezúhonného, pevné vůle, bystré a soustředěné mysli, bažícího po vědění a poznávání B-ží vůle. Mašgiach je odpovědný za svou činnost přímo rabínovi – neboť je jeho „čidlem“ – podává mu přesné a nezkreslené informace k vyhodnocení a následnému rabínskému rozhodnutí.

Základní činností mašgiacha je rituální dozor při výrobě, zpracování a podávání košer potravin dle židovského Zákona, který je mašgiachem neustále studován a konzultován s rabínskými autoritami.

Jako duchovní osoba se účastní společných modliteb a akcí při různých příležitostech náboženského života Obce. Duchovní pouto s ostatními souvěrci vytváří nezbytný předpoklad k jeho práci – a tím je důvěra v jeho osobnost, jeho rozhodnutí, jeho slovo.

Práci mašgiacha, včetně neustálého studia, lze představit v několika okruzích. Prvním z nich je vývoj a zabezpečení košer potravin dle rituálních předpisů. Mašgiach vyhledává vhodné výrobce, domlouvá vhodnou technologii výroby, prověřuje a schvaluje jednotlivé komponenty produktů. Dozoruje výrobní šarže, které speciálně označí číslovaným logem pražského rabinátu. Jedná se o širokou škálu potravin, které vyžadují speciální opatření při výrobě – ať už se jedná o pečivo, mléčné výrobky, masnou produkci, víno, cukrovinky, léčiva atd.

Z tohoto okruhu činnosti mašgiacha je třeba zvýraznit rituální porážky drůbeže a dobytka. Jelikož se zde jedná o velice citlivou záležitost – a to je zbavení života B-žích stvoření, mašgiachova připravenost, fundovanost je nezastupitelná. Asistuje šochetovi při porážení, prohlíží a kontroluje maso před košerováním a během něho. Dbá úzkostlivě na to, aby proces máčení a solení masa /podle zásad židovské víry je třeba maso před konzumací zbavit krve/ proběhl náležitým způsobem.

Jelikož v současné době je mnoho producentů košer potravin, kteří se ucházejí o židovské zákazníky, obracejí se často na rabinát s požadavkem na košer certifikaci svých výrobků. Rabín vyšle mašgiachy k prohlídce výrobny, nechá je prověřit složení výrobku a na základě jejich přesných informací a dokumentace rozhodne o případném udělení košer certifikátu, který je právně ošetřen smlouvou. Certifikát se vystavuje buď na celou produkci či na speciální výrobní šarže, kde je přítomen mašgiach.

Dalším okruhem činnosti mašgiacha je dohled při zpracovávání a podávání košer potravin. Každá kuchyň židovské náboženské obce musí mít mašgiacha. Jeho přítomnost během vaření jídla je pro věřícího Žida naprosto a zásadně nezbytná. On garantuje, že byly dodrženy všechny rituální předpisy při přípravě jídla. Pražská židovská obec má několik stravovacích objektů, kde zajišťuje neustálou službu mašgiachů. Kromě těchto zařízení, určených členům naší pospolitosti a našim hostům, musíme pomoci i našim zahraničním souvěrcům poskytnutím našich mašgiachů i do komerčních košer restaurací. Rabinát nedovolí zaměstnávat a vyplácet své zaměstnance majiteli restaurací, aby nemohly vzniknout ani náznaky pochyb o jejich nezávislosti a čestnosti.

Práce mašgiacha je velmi náročná a specifická. Její duchovní rozměr je těžko poměřitelný s jinými běžnými profesemi.

 


Banner
Banner