Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Aktuality
Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2014

Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2014 je ke stažení v sekci "Tiskové zprávy"

 
Projekt: „Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská“


Projekt: „Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská“

Informace o dotaci z EHP a Norských fondů
V listopadu 2014 byl Židovské obci v Praze přidělen grant ve výši 4 754 868,- na projekt „Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská.“ Výše spolufinancování k přidělenému grantu, z vlastních zdrojů, činí 1 188 717,-.
Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“ podpořený zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko, v rámci Finančních mechanizmů (FM 2) umožňuje navázat na velmi dobré výsledky dlouholeté podpory kultury, resp. kulturního dědictví České republiky z FM EHP/Norska tzv. Norských fondů.
Z těchto fondů byla s přispěním státního rozpočtu podpořena zejména záchrana, obnova, ochrana a prezentace nemovitého dědictví v hodnotě 1 mld. Kč.
Zdrojem poznání a nástrojem vzdělávání budou výsledky realizace projektů  v rámci Programové oblasti 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“. Zde se o grant mohou ucházet projekty, které splní poměrně náročná kriteria výběru a pomohou zachránit, obnovit, prezentovat a zpřístupnit movité a nemovité kulturní dědictví v oblasti sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů a dále písemného kulturního dědictví. Největší zájem je indikován rámci další podpořené oblasti – památkového fondu.

Informace o projektu

Kulturně-historické souvislosti
Nový židovský hřbitov v Praze 3 je neobyčejně cennou nemovitou kulturní památkou, a to nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i celé ČR. Tento největší židovský hřbitov v ČR z roku 1890 je stále používán. NŽH nahradil tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu,
obřadní síň je dílem architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů - Jana Kotěry, ]osefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů. Na hřbitově se nachází i památník obětí terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech či neznámo kde. Je zde pohřbena řada významných představitelů židovských obcí,
rabínů, obchodníků a průmyslníků, ale i umělců, jako je spisovatel Franz Kafka, básník Jiří Orten, spisovatel Ota Pavel či režisér Zeno Dostál.


Popis lokality
V areálu hřbitova o rozloze více než 103 tis. m2 se nachází na 27 tis. náhrobků, 5 samostatných budov, téměř 2000 stromů a je ohrazený zdí o délce 1560 m. Náklady na jeho údržbu a běžný provoz jsou značné, finančních zdrojů pro koncepční rozvoj a obnovu se trvale nedostává. Hřbitov spolu s náhrobními nápisy je nesmírně významným dokladem
historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější.

Předmět a cíl projektu
Hlavním předmětem a cílem tohoto projektu je tedy urychlené provedení prací souvisejících se stabilizací náhrobků 480 nakloněných, případně i znovuvztyčení náhrobků padlých a také odborné restaurátorské práce na 3 hrobkách, zabraňující zániku umělecko-řemeslných prvků a jejich původní autenticity.
Ideálem, který se v současné době jeví vzhledem k rozloze areálu a množství ohrožených náhrobků takřka nedostižným, je opravit a restaurovat náhrobky všechny a kromě toho jim i nadále poskytovat potřebnou průběžnou péči. Provedení všech prací z oblasti restaurování nejcennějších uměleckých a architektonických prvků a dokončení všech stabilizačních prací však brání především nedostatek finančních prostředků ve výši minimálně 50 mil. kč. Náklady na konkrétní etapu prací v roce 2015, zahrnující zejména statickou stabilizaci, vztyčování, konzervaci a čištění a restaurování náhrobků a hrobek, k nimž se váže i tato žádost o příspěvek, však představují jen část všech prací – částku 5,9 mil, Kč. Finanční náročnost celého projektu je ovlivněna i tím, že celý areál je památkově chráněný a opravy je nutné svěřit do rukou odborníků - restaurátorů.

Přínos projektu
Hlavním přínosem realizovaného projektu je záchrana části nemovitého kulturního dědictví - hrobek a náhrobků - v jejich autentické podobě, odvrácení jejich hrozícího poškození nebo i úplného zničení, snížení rizika vážných úrazů návštěvníků hřbitova v případě pádu nestabilních náhrobků, zachování kulturně-historické nabídky areálu památkově
chráněného hřbitovního areálu jako celku a v neposlední řadě i obohacení turistické atraktivity hlavního města Prahy i celé ČR. Nelze samozřejmě zapomenout ani na pohřbené osoby, příslušníky pražské židovské komunity, jejichž památka si jistě zaslouží důstojný přístup a uchování náhrobní architektury v původním stavu.

Udržitelnost projektu
Charakter projektu je neziskový a výdaje na udržitelnost projektu budou hrazeny z vlastních prostředků Židovské obce v Praze. ŽOP je v pravém slova smyslu stabilní církevní organizací, která existuje nepřetržitě již více než 600 let, riziko jejího zániku do budoucna je naprosto nulové, tudíž udržitelnost projektu je zajištěna.


Harmonogram
Projekt je realizován v programovacím období 2009 – 2014. Projekt je zahájen v lednu 2015 a jeho realizace musí být ukončena nejpozději do dubna roku 2016.

Příprava projektu proběhla již v roce 2014 – fotodokumentace, výběr náhrobků k opravám a restaurování, výběrové řízení. Organizační práce probíhají průběžně již od roku 2014. Práce na náhrobcích a třech hrobkách budou zahájeny v březnu 2015 a budou probíhat kontinuálně po celou dobu až do plánovaného termínu ukončení.


Průběh projektu a fotodokumentace

hrobka fuchs po obnov stechy2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrobka rodiny Fuchs před opravou

 

kub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrobka rodiny Kubinzky před opravou

Stáhněte si kompletní fotodokumentaci ve formátu ZIP

16.3.2015 bylo předáno staveniště a zahájeny práce na opravách náhrobků a hrobek.

Z celkového počtu plánovaných 480 ks bylo k 30.6. opraveno 270 kusů. Bylo provedeno vztyčování povalených náhrobků, stabilizace nakloněných, slepení poškozených částí a jejich očištění, proběhly finální restaurátorské práce. Kompletně dokončené jsou náhrobky v sektorech 003 a 004. V sektorech 005, 006 a 011 jsou práce v plném proudu.

V případě, kdy u náhrobku rostl strom, kvůli kterému se nemohla oprava daného realizovat, byl vybrán nejbližší náhrobek stejného typu, velikosti, za stejnou nákladovou částku.

Na hrobce Waldstein byly provedeny přípravné práce, postaveno lešení, provedeny otisky pro formy. Na hrobce Kubinzky bylo postaveno lešení a začaly restaurátorské práce na kamenných prvcích.

Kontakty
Projektový manažer, nese zodpovědnost za projekt, vedoucí projektového týmu, hlavní osoba zodpovědná za celkový chod projektu. Řídí a koordinuje činnost jednotlivých členů týmu, odpovědných za realizaci projektu. Organizace výběrového řízení, uzavírání smluv s dodavateli a dohodnutí fakturačních podmínek, komunikace s dodavateli. V rámci tohoto projektu je projektovým manažerem Mgr. Zuzana Beránková, tel.: 226 235 211, 603 305 711,  email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Supervizor projektu má na starosti technickou část projektu, je zástupcem projektového manažera - je odborně způsobilý a především disponuje rozsáhlými rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti, řídí a dohlíží na realizaci, kvalitu a časový harmonogram provedených prací, vč. stavebních prací.  Supervizorem je Ing. Mojmír Malý, tel.: 226 235 274, 604 234 136, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Odkazy
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.cz

 
Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů na Novém židovském hřbitově v Praze 3

 

Od června do srpna roku 2014 byl díky finanční podpoře 147 000,- Hlavního města Prahy uskutečněn projekt “Bezpečnostní a zdravotní řezy stromů podél cest na Novém židovském hřbitově“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o zeleň v areálu hřbitova.

 

V areálu hřbitova se na ploše 115 tisíc m2 nachází téměř 2 000 stromů, z nichž jenom cca 1/3 byla vysazena plánovaně. Původní záměr výsadby počítal s vysazením stromů pouze do alejí podél cest, nikoli v samotných sektorech určených k pohřbívání. V rámci tohoto projektu byly realizovány bezpečnostní zdravotní řezy stromů především v místech nad cestami v areálu hřbitova a stromy sahající nad veřejnou komunikaci směrem k autobusovému nádraží. Ošetřeno bylo celkem 137 stromů. Kromě odstranění suchých, poškozených či zlomených větví byla ve většině případů provedena i redukce jejich korun, podporující vitalitu. Práce byly prováděny pod vedením certifikovaných zkušených českých arboristů.

 

Tento projekt údržby zeleně navazuje na rozsáhlá pěstební opatření, realizovaná v letech 2005 a 2006 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. V období 2007 až 2011 však kvůli nedostatku finančních prostředků údržba stromů prakticky neprobíhala, prováděna byla pouze redukce břečťanových porostů, náletových křovin apod. Protože míra a rozsah údržby zeleně úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav dřevin vyžadoval. Díky pomoci Hlavního města Prahy je však již třetím rokem o zeleň v areálu Nového židovského hřbitova postaráno alespoň tak, aby se zde mohli návštěvníci i zaměstnanci bezpečně pohybovat.

 

Péče o zeleň je nikdy nekončící průběžný proces, na který Židovská obec v Praze každoročně věnuje část vlastních prostředků.

str01

str02

 
Dopis ministerského předsedy Státu Izrael židovským obcím ve světě.

Ministerský předseda

3. srpna 2014

Drazí přátelé,

Židovský národ se byl vždy schopen semknout, aby čelil společným výzvám. Dnešek není výjimkou.

V posledních dvou měsících – počínaje únosem a vraždou tří našich teenagerů a zahájením operace Ochranné ostří – byla podpora židovských komunit z celého světa pro lid Izraele zdrojem velké síly.

Jsme si současně vědomi toho, že i Židé ve světě prožívají těžkou dobu, když mnozí z Vás čelí stále útočnějším a v některých případech i násilným projevům antisemitismu.

Jménem lidu a Státu Izrael Vám děkuji za obranu naší spravedlivé kampaně, jež má zajistit udržitelný mír a bezpečnost, kterou si všichni Izraelci zaslouží. Rád bych Vás požádal, abyste i nadále pozvedali své hlasy proti lžím a pomluvám, které směřují na adresu Židovského státu.

My v Izraeli budeme i nadále stát po Vašem boku v boji proti nenávisti a netoleranci. Židé všude na světě musí mít možnost vést hrdý život beze strachu.

Hluboce věřím v židovský národ a spravedlnost naší věci. S nadějí vyhlížím společnou práci na budoucnosti nás všech.

S úctou

Benjamin Netanyahu

 
Rezignace vrchního rabína Židovské obce v Praze

Karol Efraim Sidon se s účinností ke dni 1. července 2014 rozhodl rezignovat na funkci vrchního rabína Židovské obce v Praze, kterou zastává od roku 1992. Rabín Sidon se k tomuto kroku rozhodl s ohledem na svůj věk a skutečnost, že pražský rabín David Peter se po třech letech již velmi dobře adaptoval a je tedy pravý čas postupně tuto funkci předat.

Rabín Sidon zůstává nadále vrchním zemským rabínem.

 
Nově zpřístupněná historická mikve (rituální lázeň)

Židovská obec v Praze (ŽOP) od úterý 1. dubna rozšiřuje svou nabídku o nové turistické lákadlo. V suterénu objektu ležícího vedle Pinkasovy synagogy je veřejnosti zpřístupněna historická mikve, která patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v dané oblasti.

img_2156small

Mikve, která v judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů, byla objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968 a podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku 16. století.

Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně patnácti osob budou pořádány od neděle do pátku, vždy v každou celou hodinu od 13 do 16 hodin. Vstupenky je možné zakoupit ve všech prodejních místech ŽOP a Židovského muzea v Praze.

 

leden – prosinec

pondělí – pátek 13:00 – 13:30
neděle 13:00 – 13:30

Vstupné
Cena: 100 Kč

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 1 z 7
Banner
Banner