Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
Stanovy Židovské obce v Praze
There are no translations available.

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1.1. 
Židovská obec v Praze, evidovaná v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR pod názvem „Židovská obec v Praze“ (dále jen „ŽOP“), IČ: 004 45 258, sdružuje za dále uvedených podmínek osoby židovského vyznání, národnosti nebo původu, které mají trvalý pobyt v oblasti její územní působnosti nebo mají k Praze jiný vztah a nejsou příslušníky jiných církví nebo nežidovských náboženských společností.

1.2.
ŽOP je členem státem registrované náboženské společnosti s názvem Federace židovských obcí v České republice (dále jen „FŽO“), jejíž činnost upravují samostatné stanovy. ŽOP má samostatnou právní subjektivitu dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o církvích“).

1.3. 
Účelem a posláním ŽOP je v duchu českých židovských tradic zajišťovat zejména náboženský a kulturní život svých členů a přispívat k zajištění jejich sociálních a zdravotních potřeb. V okruhu své působnosti provozuje Staronovou, Vysokou a Jeruzalémskou synagogu a další kulturní a náboženské objekty (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.). ŽOP provozuje košer stravování a v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání v judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží. ŽOP aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku židovských obětí. ŽOP může podporovat jiné organizace a instituce a účastnit se jejich činnosti.

1.4.
ŽOP může jako doplňkovou činnost vyvíjet podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost, a to přímo nebo prostřednictvím jí založených právnických osob.

1.5.
Územní působnost ŽOP je vymezena Radou FŽO (dále jen „RFŽO“) v územně správním členění, platném k 21. 1. 2008.

1.6.
Sídlem ŽOP je Praha.

1.7. 
Činnost ŽOP je financována z:
a) příspěvků členů,
b) dotací,
c) darů, dědictví a jiných dobrovolných příspěvků,
d) podnikatelské a jiné výdělečné činnosti,
e) dalších zdrojů.

1.8. 
Orgány ŽOP jsou:
a) shromáždění členů ŽOP (dále jen „shromáždění členů“),
b) reprezentace ŽOP (dále jen „RŽOP“),
c) vedení ŽOP (dále jen „vedení“),
d) předseda ŽOP (dále jen „předseda“),
e) vrchní pražský rabín,
f) revizní komise ŽOP (dále jen „RK ŽOP“).

1.9. 
ŽOP zaniká rozhodnutím shromáždění členů o zrušení ŽOP s likvidací nebo bez ní. Případný likvidační zůstatek se rozdělí dle rozhodnutí shromáždění členů mezi židovské obce a židovské dobročinné organizace.

1.10.
V případě, že existuje skupina členů ŽOP, kteří prohlásí, že hodlají pokračovat v náboženské činnosti ve Staronové synagoze, popřípadě jimi založené židovské obci, náleží jim vždy alespoň 5 % likvidačního zůstatku dle odst. 1.9. těchto Stanov. 

 

Článek 2
Členství v ŽOP

2.1.  
Členství v ŽOP může být přiznáno žadateli (žadatelce) při splnění jedné z následujících podmínek:
a) je-li nebo byla-li matka žadatele (žadatelky) Židovka podle halachických předpisů nebo
b) podrobil-li se žadatel (žadatelka) konverzi podle příslušných halachických předpisů,

a zároveň splňuje podmínky odst. 1.1. těchto Stanov a jeho (její) chování není v rozporu s těmito Stanovami.

2.2.  
Osoba, která podala ŽOP svou písemnou přihlášku, kterou ověřil vrchní pražský rabín, a pokud není tato funkce obsazena, jiný rabín či duchovní ŽOP, se stává členem ŽOP okamžikem, kdy byla rozhodnutím vedení přijata za člena ŽOP.

2.3.
Podrobnosti procesu přijímání členů upraví RŽOP „Pravidly postupu přijímání členů“.

2.4.
ŽOP vede evidenci svých členů, do níž je nový člen po přijetí rozhodnutím vedení zapsán. 

Článek 3
Práva členů ŽOP

3.1.  
Člen ŽOP má právo podílet se na náboženském životě ŽOP v souladu s halachickými předpisy. Zejména má právo se účastnit bohoslužeb a dalších náboženských obřadů v synagogách i mimo ně a aktivně se na nich podílet.

3.2.  
Člen ŽOP má dále právo:
a) účastnit se všech kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších programů pořádaných ŽOP a aktivně v nich působit,
b) obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány ŽOP a obdržet k nim do 30 dnů ode dne jejich doručení příslušnému orgánu odpovídající reakci,
c) být účasten jednání shromáždění členů a RŽOP,
d) být účasten všech jednání, která se týkají jeho osoby.

3.3.  
Člen ŽOP, který dovršil 18. rok věku, má dále právo:
a) volit a být volen do orgánů ŽOP a FŽO,
b) účastnit se práce v komisích a být volen do jejich čela. 

Článek 4
Povinnosti členů

4.1.  
Člen ŽOP je povinen ctít zásady a tradice židovského náboženství.

4.2.
Člen ŽOP je povinen dodržovat tyto Stanovy, usnesení a rozhodnutí shromáždění členů a RŽOP a jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy ŽOP a FŽO.

4.3.
Člen ŽOP je povinen platit členské příspěvky ve výši a v termínu splatnosti, které svým rozhodnutím stanoví RŽOP. Člen ŽOP může být této své povinnosti dočasně zproštěn rozhodnutím vedení.

Článek 5
Zánik a pozastavení členství

5.1.  
Členství zaniká:
a) písemným prohlášením člena o vystoupení z ŽOP;
b) okamžikem, kdy
- I. člen ŽOP vstoupí do jiné církve či nežidovské náboženské společnosti,
- II. se člen ŽOP dostane do prodlení s placením členských příspěvků delším čtyř let,
- III. trvání pozastavení členství dle odst. 5.2. tohoto článku dosáhne délky dvou let.Zánik členství dle tohoto písmene bude na návrh tajemníka projednán vedením na jeho nejbližší schůzi konané po splnění některé skutečnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce Stanov;
c) zrušením členství z rozhodnutí shromáždění členů. RŽOP může navrhnout shromáždění členů, aby zrušilo členství v případě, kdy člen ŽOP úmyslně poškodil zájmy ŽOP, popřípadě FŽO (viz odst. 4.1. a 4.2. těchto Stanov). Takový návrh RŽOP se stává bodem programu nejbližšího shromáždění členů. Pokud se shromáždění členů rozhodne tímto bodem nezabývat, platí, že byl návrh RŽOP na zrušení členství zamítnut. Účinnost zrušení členství nastává okamžikem, kdy bylo členství zrušeno rozhodnutím shromáždění členů;
d) úmrtím.

5.2.
Pozastavení členství
a) Člen, který se dostane do prodlení s placením členských příspěvků delším dvou let, pozbývá všechna práva vyplývající z jeho členství v ŽOP stanovená těmito Stanovami a jeho členství je tímto okamžikem pozastaveno.
b) O pozastavení členství je třeba člena ŽOP vyrozumět doporučeným dopisem na doručovací adresu uvedenou v evidenci členů. Pro účinnost pozastavení členství není rozhodné, zda se s ním člen skutečně seznámil.
c) Došlo-li k pozastavení členství, obnovují se členská práva prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uhrazení všech splatných závazků člena vůči ŽOP a pokuty, jejíž výši stanoví vedení, pokud nedojde v mezidobí k zániku členství dle odst. 5.1 těchto Stanov. Proti rozhodnutí vedení o výši pokuty se člen ŽOP může odvolat k RŽOP. Výše pokuty nesmí přesáhnout 25 % dlužného závazku.
d) Po obnovení členství se člen nemůže dovolávat práv, která by měl, kdyby k pozastavení členství nedošlo. 

Článek 6
Mimořádný status

6.1.
Mimořádný status může být přiznán žadateli (žadatelce), pokud nesplňuje podmínky odst. 2.1. těchto Stanov, avšak
a) byl (byla) v letech 1933–1945 pronásledován (pronásledována) jako Žid (Židovka),
b) alespoň jeden z jeho (jejích) prarodičů je nebo byl Žid (Židovka) podle příslušných halachických předpisů a současně splňuje předpoklady odst. 1.1. těchto Stanov.

6.2.
Osobě, která podala ŽOP svou písemnou žádost o přiznání mimořádného statusu, je po konzultaci s vrchním pražským rabínem, a není-li tato funkce obsazena, jiným duchovním ŽOP, mimořádný status přiznán okamžikem, kdy bylo této žádosti rozhodnutím vedení vyhověno. 

6.3.
Osoby, které požívají mimořádný status, mají právo:
a) být v souladu s příslušnými halachickými předpisy přítomny na bohoslužbách a dalších náboženských obřadech v synagogách i mimo ně,
b) účastnit se všech kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších programů pořádaných ŽOP a aktivně v nich působit,
c) obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány ŽOP a obdržet k nim do 30 dnů ode dne jejich doručení příslušnému orgánu odpovídající reakci,
d) být přítomny jednání shromáždění členů a RŽOP,
e) být účastny všech jednání, která se jich týkají.

6.4.
Osoby, které požívají mimořádný status a které dovršily 18. rok věku, mají dále právo:a)      účastnit se práce v komisích a být voleny do jejich čela.

6.5.  
Osoby, které požívají mimořádný status, jsou povinny:
a) ctít zásady a tradice židovského náboženství,
b) dodržovat tyto Stanovy, usnesení a rozhodnutí shromáždění členů a RŽOP a jednat vždy tak, aby nepoškozovaly zájmy ŽOP a FŽO,
c) platit členské příspěvky ve výši a v termínu splatnosti, které svým rozhodnutím stanoví RŽOP. Této povinnosti mohou být dočasně zproštěny rozhodnutím vedení.

6.6.
Zánik a pozastavení mimořádného statusu:
a) Na zánik a pozastavení mimořádného statusu se přiměřeně použije úprava obsažená v článku 5 těchto Stanov.
b) Mimořádný status zaniká také v případě, kdy je osoba, jíž byl přiznán, přijata za člena ŽOP.

6.7. 
ŽOP vytváří vhodné podmínky, aby se osoby, požívající mimořádného statusu, mohly stát členy ŽOP.

6.8.
ŽOP vede evidenci osob s mimořádným statusem současně s evidencí členů ŽOP.

Článek 7
Status hosta

7.1.
Status hosta může být rozhodnutím vedení přiznán osobám, které splňují podmínky vzniku členství dle odst. 2.1. těchto Stanov nebo podmínky pro přiznání mimořádného statusu dle odst. 6.1. těchto Stanov, pokud u nich nelze předpokládat trvalý vztah k ŽOP.

7.2.
Na základě žádosti vrchního pražského rabína může být status hosta přiznán rozhodnutím vedení také osobě, která se připravuje na giur.

7.3.
Status hosta je přiznáván na dobu jednoho roku. Pokud o to host požádá, může vedení prodloužit platnost uděleného statusu vždy o jeden rok, a to i opakovaně.

7.4.
Osoba, které byl přiznán status hosta, má práva a povinnosti jako osoba s mimořádným statusem s výjimkou práva na poskytování sociálních služeb.

7.5.
Práva osoby dle odst. 7.2. těchto Stanov jsou omezena pouze na práva dle odst. 6.3. písm. a) a b) těchto Stanov s výjimkou práva na poskytování sociálních služeb.

7.6.
Status hosta zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byl přiznán,
b) z důvodů uvedených v odst. 5.1. těchto Stanov a
c) okamžikem, kdy je jeho nositel přijat za člena ŽOP nebo kdy je mu přiznán mimořádný status. 

Článek 8
Shromáždění členů ŽOP

8.1.
Nejvyšším orgánem ŽOP je shromáždění členů.

8.2.
Do kompetence shromáždění členů patří:
a) schvalovat Stanovy ŽOP a jejich změny,
b) schvalovat Volební řád ŽOP a jeho změny,
c) schvalovat Jednací řád shromáždění členů,
d) volit a odvolávat členy RŽOP, RK ŽOP, Rady FŽO a Revizní komise FŽO (dále jen „volené orgány“),
e) potvrzovat či měnit složení volební a mandátové komise, jak je přijala RŽOP,
f)  vyslovit nedůvěru RŽOP a/nebo RK ŽOP jako celku,
g) projednávat a schvalovat zprávy RŽOP a RK ŽOP o činnosti ŽOP a stavu jejího majetku,
h) rozhodovat o zrušení členství a mimořádného statusu,
i)  rozhodovat o zrušení ŽOP s likvidací nebo bez ní a o rozdělení případného likvidačního zůstatku.

8.3. 
Svolání shromáždění členů
a) Předseda je povinen svolat shromáždění členů vždy, rozhodne-li o tom RŽOP. I bez rozhodnutí RŽOP je však povinen je svolat nejméně jednou v židovském kalendářním roce.
b) Předseda je dále povinen svolat shromáždění členů, a to tak, aby se konalo nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy:
- I. o to formou petice, obsahující návrh programu, požádá alespoň 10 % členů ŽOP, starších 18 let,
- II. o tom rozhodlo shromáždění členů, které v takovém případě může rovněž přijmout návrh programu,
- III. o tom rozhodla RK ŽOP, která v takovém případě předloží také návrh programu,
- IV. klesl počet členů RŽOP nebo RK ŽOP pod stanovený počet a není je možné doplnit z řad náhradníků.
c) Pokud předseda nesvolá shromáždění členů do 10 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla, svolá shromáždění členů předseda RK ŽOP.
d) Shromáždění členů se svolává na neděli, která není židovským svátkem, nespadá do víkendu prodlouženého státním svátkem ani do období školních prázdnin, a to zpravidla od 10.00 hodin.
e) Členové ŽOP starší 18 let jsou o svolání shromáždění členů informováni individuální pozvánkou, která musí být odeslána na jejich adresu uvedenou pro doručování v evidenci členů, nejméně 45 dnů před konáním shromáždění členů. Pozvánka musí obsahovat alespoň návrh programu shromáždění členů, místo konání a datum, čas jeho zahájení a počet členů ŽOP ke dni přípravy pozvánky.
f) Od odeslání návrhu programu běží lhůta 21 dnů, v níž je možné navrhovat formou rozhodnutí RŽOP či doručit formou petice podepsané alespoň 5 % členů ŽOP starších 18 let konkrétní body, jimiž má být program shromáždění členů doplněn. Po uplynutí stanovené lhůty sestaví tajemník ŽOP konečný návrh programu, který je složen z bodů původního návrhu a všech bodů, které byly řádně navrženy jako doplnění návrhu programu. Tento konečný návrh programu rozešle tajemník ŽOP všem členům ŽOP starším 18 let nejpozději 14 dnů přede dnem konání shromáždění členů v případě, že se konečný návrh programu liší od návrhu původního.
g) Shromáždění členů pak schvaluje program dle konečného návrhu programu. Program může být oproti konečnému návrhu rozhodnutím shromáždění členů zúžen, shromáždění členů jej však nemůže rozšiřovat.
h) Na výkon petičního práva dle tohoto odstavce se přiměřeně použijí ustanovení zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním v platném znění.
i) Došlé petice ověřuje tajemník, a pokud není k dispozici, předseda. Pokud petice nesplňuje stanovené náležitosti, předá ji do tří dnů od doručení k posouzení RK ŽOP, která ji posoudí a své stanovisko sdělí ve lhůtě tří dnů předsedovi, který o výsledku posouzení neprodleně informuje předkladatele petice.

8.4.
Jednání shromáždění členů
a) Shromáždění členů je schopné usnášení, účastní-li se ho alespoň 10 % členů ŽOP starších 18 let.
b) Shromáždění členů přijímá rozhodnutí formou hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů ŽOP starších 18 let. Výjimku tvoří hlasování o zrušení členství a mimořádného statusu, kdy se k přijetí rozhodnutí vyžaduje, aby pro ně hlasovaly alespoň 3/5 přítomných členů ŽOP starších 18 let.
c) Obsahuje-li schválený program body jako „jiné“, „různé“ apod., mohou být v jejich rámci témata pouze projednána, nelze k nim však přijímat usnesení či o nich jinak rozhodovat. Výjimku tvoří možnost navrhnout taková témata jako bod programu dalšího shromáždění členů nebo uložit jejich řešení RŽOP.
d) Výkon členských práv je osobní a zastoupení člena na shromáždění členů je tak vyloučeno.
e) Pravidla jednání shromáždění členů upravuje Jednací řád shromáždění členů. Jeho návrh předkládá RŽOP a shromáždění členů ho projedná a následně přijímá.

8.5.
Schvalování stanov a jejich změn
a) Pro přijetí stanov či jejich změn (dále jen „změna stanov“) se vyžaduje jak prezenční, tak korespondenční hlasování.
b) Návrh změny stanov může být předložen z rozhodnutí RŽOP, popřípadě alespoň 10 % členů ŽOP starších 18 let formou petice (viz odst. 8.3. písm. h) těchto Stanov).
c) Návrh změny stanov musí být členům ŽOP předložen nejpozději 90 dnů před dnem konání shromáždění členů, na němž mají být předložené změny přijímány.
d) Členové ŽOP pak mají sedm týdnů na to, aby navrhovali úpravy předloženého návrhu, které zpracuje pracovní komise ustavená rozhodnutím RŽOP. Pokud je návrh úprav dle tohoto písmene předložen formou petice, podepsané alespoň 10 % členů ŽOP starších 18 let, musí jej pracovní komise předložit k hlasování na shromáždění členů v nezměněné podobě.
e) Návrh dle písm. b) včetně pozměňovacích návrhů zpracovaných dle písm. d) tohoto odstavce musí být zaslán členům ŽOP spolu s pozvánkou alespoň 40 dnů před dnem konání shromáždění členů, na němž mají být předložené změny přijímány.
f) Pozvánka dle písm. e) tohoto odstavce musí obsahovat návrh změn stanov včetně zpracovaných pozměňovacích návrhů a místo, den a hodinu konání shromáždění členů, jakož i hodinu jeho ukončení. Tato pozvánka musí být zaslána všem členům ŽOP, kteří mají ke dni konání shromáždění členů hlasovací právo.
g) Shromáždění členů dle tohoto odstavce je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů a jeho jediným bodem programu je hlasování o předloženém návrhu změn stanov.

8.6.
Rozhodnutí o zrušení ŽOP
a) Pro přijetí usnesení o zrušení ŽOP dle odst. 1.9. těchto Stanov se vyžaduje jak prezenční, tak korespondenční hlasování.
b) Návrh rozhodnutí musí obsahovat i způsob vypořádání práv a závazků ŽOP a návrh, komu a jakým způsobem připadne případný likvidační zůstatek.
c) Pro návrh a způsob přijímání rozhodnutí o zrušení ŽOP se užije přiměřeně postup stanovený pro schvalování stanov a jejich změn v odst. 8.5. těchto Stanov.

8.7.
Volby
a) Volební právo je rovné, přímé a tajné. Při volbě se nelze dát zastoupit. Volby dle tohoto odstavce se s výjimkou voleb doplňovacích uskuteční jak prezenčně, tak korespondenčně.
b) Funkční období volených orgánů ŽOP je čtyřleté a počíná dnem řádných voleb. Mandát člena voleného orgánu vzniká dnem voleb a zaniká nejpozději dnem následujících voleb do daného orgánu (řádných nebo mimořádných s výjimkou doplňovacích), pokud nezanikl v souladu s těmito Stanovami již dříve.
c) Řádné volby do volených orgánů ŽOP se konají vždy v tom občanském kalendářním roce, v němž končí jejich funkční období.
d) Mimořádné volby jsou volby předčasné anebo doplňovací a nemají vliv na běh funkčního období voleného orgánu. Předčasné volby nelze konat v roce, v němž se budou konat řádné volby.
e) Volby dle tohoto odstavce vyhlašuje předseda, případně předseda RK ŽOP, a to tehdy když:
- I. nadešel rok, v němž skončí funkční období volených orgánů ŽOP,
- II. RŽOP rozhodla většinou všech svých členů o konání předčasných voleb,
- III. byla vyslovena nedůvěra RŽOP a/nebo RK ŽOP jako celku,
- IV. počet členů RŽOP a/nebo RK ŽOP klesl pod hranici usnášeníschopnosti a není-li možnost doplnění z řad náhradníků.
f) Členové ŽOP jsou o vyhlášení voleb dle tohoto odstavce informováni dopisem předsedy, popřípadě předsedy RK ŽOP, který musí být odeslán na jejich adresu uvedenou pro doručování v evidenci členů nejméně 90 dnů před dnem konání voleb. Tento dopis musí obsahovat alespoň den konání předvolebního shromáždění, den a hodinu zahájení voleb a den a způsob doručení volebních přihlášek kandidátů.
g) Pozvánka k volbám musí obsahovat kandidátní listinu, hlasovací lístky, místo, den a hodinu zahájení voleb a hodinu jejich ukončení a musí být zaslána všem členům ŽOP, kteří mají ke dni voleb hlasovací právo, nejpozději 30 dnů před dnem konání voleb.
h) Podrobnosti stanoví Volební řád ŽOP.
i) Na volbu zástupců ŽOP v orgánech FŽO se přiměřeně užije ustanovení tohoto článku.
j) Na předčasné volby se použije ustanovení tohoto odstavce. Doplňovací volby se provedou dle odst. 8.8. těchto Stanov.

8.8.
V případě, že poklesne počet členů voleného orgánu pod stanovený počet, ale ne více než o tři, může chybějící členy dovolit shromáždění členů. V takovém případě se neprovádějí volby dle Volebního řádu a odst. 8.5. těchto Stanov, ale volba proběhne na shromáždění členů dle odst. 8.2. písm. d) těchto Stanov. Program shromáždění členů musí v takovém případě obsahovat v bodě „doplňovací volby“ informaci o počtu členů, kteří mají být dovoleni, jména navržených kandidátů a informaci o jednotlivých kandidátech v maximálním rozsahu 1000 znaků každý.

Článek 9
Reprezentace ŽOP

9.1.
V době mezi shromážděními členů je nejvyšším orgánem ŽOP RŽOP, která rozhoduje ve všech zásadních záležitostech ŽOP, jež nejsou v kompetenci shromáždění členů, vrchního pražského rabína, FŽO nebo vrchního zemského rabína FŽO.

9.2.
Reprezentaci ŽOP přísluší zejména:
a) projednávat a schvalovat roční rozpočty ŽOP,
b) spravovat veškerý majetek ŽOP. Při nakládání s kultovým majetkem, ať už movitým či nemovitým, je třeba si vyžádat souhlas vrchního pražského rabína, a není-li tato funkce obsazena, vrchního zemského rabína FŽO,
c) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků,
d) schvalovat přijetí a propuštění tajemníka ŽOP,
e) schvalovat jmenování a odvolání vrchního pražského rabína,
f) schvalovat přijetí a propuštění dalších rabínů na návrh vrchního pražského rabína, a není-li tato funkce obsazena, vrchního zemského rabína FŽO,
g) rozhodnout o vytvoření podmínek v rámci činnosti ŽOP pro praktikování směru judaismu, jenž není reprezentován vrchním pražským rabínem,
h) přijímat Organizační řád ŽOP a Jednací řád RŽOP,
i) projednávat a schvalovat zprávy vedení,
j) rozhodovat o zakládání a rušení právnických osob ŽOP a o vstupu ŽOP do existujících právnických osob a vystoupení z nich, je-li to účelné pro činnost ŽOP, a zřizovat či rušit vlastní hospodářská zařízení,
k) navrhovat shromáždění členů zrušení členství a mimořádného statusu,
l) rozhodovat o zrušení statusu hosta.

9.3.
RŽOP může usnesením dočasně přenést některé své kompetence na vedení nebo předsedu.

9.4.
RŽOP může přiznat výhody členů ŽOP (např. v oblasti sociální a zdravotní) i členům přidružených organizací FŽO v oblasti působnosti ŽOP nebo FŽO a „Spravedlivým mezi národy“.

9.5.
RŽOP je s výjimkou virilních členů volena členy ŽOP podle odst. 8.7. a 8.8. těchto Stanov. Počet volených členů RŽOP je 24.

9.6.
Nevolenými (virilními členy) RŽOP jsou vrchní pražský rabín, popřípadě jeho zástupce v ŽOP (viz příslušná ustanovení Statutu FŽO), a tajemník ŽOP.

9.7.
Člen RŽOP může rezignovat na své členství v RŽOP. V takovém případě zaniká mandát tohoto člena RŽOP dnem, v němž bylo jeho oznámení o rezignaci na členství v RŽOP doručeno předsedovi ŽOP.

9.8.
Člen RŽOP pozbývá svého mandátu, pokud pozbyl členství v ŽOP, a to dnem, v němž pozbyl členství v ŽOP.

9.9.
RŽOP může navrhnout shromáždění členů, aby odvolalo některého člena RŽOP, pokud:
a) nevykonává řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován,
b) dopustil-li se činu, který je v rozporu se zájmy ŽOP a FŽO.

9.10.
Na uvolněné místo v RŽOP nastupuje v souladu s Volebním řádem ŽOP náhradník, který získal ve volbách nejvyšší počet hlasů. Náhradníkem se však stává jen takový kandidát, který ve volbách získal alespoň tolik hlasů, kolik odpovídá 10 % počtu členů ŽOP, kteří se daných voleb zúčastnili.

9.11.
Poklesne-li počet členů RŽOP pod stanovený počet, ale ne více než o tři, a není-li již náhradníků, je RŽOP povinna konstatovat tuto skutečnost ve svém zápisu z jednání a současně musí vyzvat členy ŽOP k podání přihlášek kandidátů pro doplňovací volby.

9.12.
RŽOP volí ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů předsedu, místopředsedy a další členy vedení. RŽOP může odvolat předsedu, jednotlivé místopředsedy nebo členy vedení se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů RŽOP.

9.13.
Pro návrh na zrušení členství je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů RŽOP.

9.14.
Schůzi RŽOP svolává předseda nebo pověřený člen RŽOP (viz odst. 11.3. těchto Stanov) podle potřeby nebo kdykoliv o to požádá alespoň 8 členů RŽOP, nejméně však 4x ročně.

9.15.
RŽOP je schopna usnášení, je-li přítomna nejméně polovina jejích členů. RŽOP se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů včetně virilních členů.

9.16.
Zasedání RŽOP se mohou zúčastnit členové RK ŽOP s hlasem poradním.

9.17.
Zasedání RŽOP se mohou účastnit členové ŽOP a osoby s mimořádným statusem v souladu s platným Jednacím řádem RŽOP.

9.18.
V případě vyslovení nedůvěry RŽOP jako celku smí tato činit jen taková rozhodnutí, která zajišťují běžnou správu ŽOP a která nesnesou odkladu.

9.19.
Ke splnění některých svých úkolů může RŽOP nebo vedení zřídit stálé nebo dočasné komise jako své poradní orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění zadaného úkolu. Stálá komise končí svou činnost rozhodnutím orgánu, který ji zřídil, nebo skončením své činnosti.

9.20.
RŽOP ustavuje jako stálou komisi mandátovou a volební komisi, které mohou být doplňovány a měněny v souladu s Jednacím řádem shromáždění členů. 

Článek 10
Vedení ŽOP

10.1.
Vedení rozhoduje v době mezi schůzemi RŽOP o všech záležitostech ŽOP, které nejsou ve výlučné kompetenci jiných orgánů ŽOP a FŽO.

10.2.
Vedení rozhoduje o přijímání členů ŽOP ve smyslu odst. 2.2. těchto Stanov.

10.3.
Vedení rozhoduje o udělování mimořádného statusu a statusu hosta.10.4. Vedení podává pravidelné zprávy o své činnosti RŽOP.

10.5.
Vedení může v neodkladných případech rozhodnout i v záležitostech, které spadají do kompetence RŽOP. V těchto případech musí předseda předložit rozhodnutí vedení ke schválení nejbližší schůzi RŽOP.

10.6.
Vedení tvoří předseda, dva místopředsedové, vrchní pražský rabín, tajemník a další nejvýše 3 členové, zvolení RŽOP.

10.7.
Schůzi vedení svolává předseda podle potřeby, nejméně však 12x do roka, zpravidla jednou měsíčně.10.8. Předseda RK ŽOP nebo jím určený zástupce se může účastnit všech schůzí vedení s hlasem poradním.

Článek 11
Předseda ŽOP

11.1.
Předseda je statutárním zástupcem ŽOP, zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem. Ve své činnosti je vázán usneseními shromáždění členů, RŽOP a vedení. Předseda odpovídá za činnost ŽOP v rámci platného právního řádu. Předseda ŽOP je ze své činnosti odpovědný RŽOP.

11.2.
Předseda ve spolupráci s RŽOP, vrchním pražským rabínem a vedením řídí činnost ŽOP. Pokud ŽOP nemá tajemníka, zabezpečuje její předseda zároveň plnění usnesení shromáždění členů, RŽOP a vedení a odpovídá za řádnou činnost správního aparátu ŽOP.

11.3.
Místopředsedové ŽOP a ostatní členové RŽOP jednají jménem ŽOP z pověření předsedy a v rozsahu jím určeném. Nemůže-li předseda přechodně svou funkci vykonávat, zastupuje jej jeden z místopředsedů, popřípadě jiný člen vedení ŽOP dle rozhodnutí vedení, a to v nezbytně nutném rozsahu. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci delší dobu, zvolí na návrh vedení RŽOP nového předsedu dle odst. 9.12. těchto Stanov.

11.4.
Předseda přijímá a propouští zaměstnance ŽOP.

11.5.
Předseda může vykonávat svou funkci nejvýše ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích RŽOP.

11.6.
Předseda může na svou funkci rezignovat. Výkon funkce zaniká ke dni, v němž byla jeho písemná rezignace projednána RŽOP.

11.7.
Předsedovi jeho funkce zaniká dnem, v němž pozbyl členství v RŽOP. 

Článek 12
Tajemník ŽOP

12.1.
Tajemník ŽOP je zaměstnancem ŽOP přijímaným z řad členů ŽOP.

12.2.
Tajemníka přijímá a propouští předseda na základě schválení RŽOP.

12.3.
Tajemník ŽOP zabezpečuje plnění usnesení shromáždění členů ŽOP, RŽOP a vedení, řídí a organizuje činnost správního aparátu ŽOP a odpovídá za jeho řádný chod.

12.4.
Tajemník zajišťuje zápisy z jednání RŽOP a vedení a zajišťuje zveřejnění na interních internetových stránkách ŽOP a informačním panelu ŽOP. Tajemník zajišťuje evidenci počtu členů volených orgánů ŽOP a v případě poklesu pod stanovený počet zařadí projednání této skutečnosti na nejbližší jednání vedení a RŽOP. 

Článek 13
Vrchní pražský rabín

13.1.
Vrchní pražský rabín je zaměstnancem ŽOP, který je jmenován a odvoláván předsedou na základě schválení RŽOP.

13.2.
Vrchní pražský rabín musí mít osvědčení o rabínské smicha vydané rabínskou autoritou, uznanou Vrchním rabinátem Izraele.

13.3.
Předpokladem pro výkon funkce vrchního pražského rabína je znalost českého nebo slovenského jazyka.

13.4.
Vrchní pražský rabín je náboženskou autoritou, jejímiž rozhodnutími v náboženských otázkách se ŽOP a její orgány řídí. Vrchní pražský rabín reprezentuje ŽOP navenek v náboženských záležitostech.

13.5.
Vrchní pražský rabín zřizuje při rabinátu ŽOP tříčlenný rabínský soud, kompetentní při rozvodech a konverzích, v halachických otázkách se k němu obrací o radu a řídí se jeho rozhodnutími.

13.6.
Vrchní pražský rabín je z titulu své funkce nevoleným (virilním) členem RŽOP.

13.7.
Pokud ŽOP nemá vrchního pražského rabína, stanoví RŽOP, který z rabínů ŽOP bude dočasně vykonávat jeho pravomoci. Pokud ŽOP nemá rabína, vstupují v platnost příslušná ustanovení Statutu FŽO a výkonem pravomocí vrchního pražského rabína je pověřen vrchním zemským rabínem jmenovaný a RŽOP schválený zástupce, který se stává nevoleným (virilním) členem RŽOP. 

Článek 14
Revizní komise ŽOP

14.1.
RK ŽOP se skládá ze 7 členů, volených členy ŽOP.

14.2.
Člen RK ŽOP může rezignovat na své členství nebo funkci v RK ŽOP. Jeho mandát nebo funkce zaniká ke dni, v němž bylo písemné oznámení o rezignaci na funkci či členství v RK ŽOP doručeno předsedovi ŽOP.

14.3.
Člen RK ŽOP pozbývá svého mandátu, pokud pozbyl členství v ŽOP, a to ke dni, kdy členství v ŽOP pozbyl.

14.4.
Členem RK ŽOP nemůže být současně členem RŽOP. Pokud taková situace nastane, je tento člen RK ŽOP povinen oznámit RK ŽOP, který z mandátů bude vykonávat. Pokud oznámení neučiní do pěti dnů, má se za to, že bude vykonávat mandát člena RK ŽOP a jeho mandát člena RŽOP zaniká.

14.5.
RK ŽOP může navrhnout shromáždění členů, aby odvolalo některého člena RK ŽOP, pokud:a)      nevykonává řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován,b)      se dopustil činu, který je v rozporu s jeho další činností v RK ŽOP nebo se zájmy ŽOP a FŽO.

14.6.
RK ŽOP volí ze svého středu předsedu RK ŽOP. Předseda RK ŽOP nebo jím určený člen RK ŽOP má právo účastnit se všech schůzí vedení s hlasem poradním, schůzí RŽOP se mohou účastnit všichni členové RK ŽOP rovněž s hlasem poradním.

14.7.
Schůzi RK ŽOP svolává předseda RK ŽOP podle potřeby nebo kdykoliv o to požádají alespoň dva členové RK ŽOP nebo RŽOP.

14.8.
RK ŽOP je schopna usnášení, je-li přítomna nejméně polovina členů RK ŽOP a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

14.9.
RK ŽOP:
a)      kontroluje dodržování Stanov ŽOP, Statutu FŽO, obecně závazných právních předpisů, usnesení, pokynů a směrnic orgánů ŽOP a FŽO,
b)      vykládá Stanovy a jiné dokumenty ŽOP v případě, kdy jejich text umožňuje různý výklad,
c)      kontroluje hospodaření s prostředky ŽOP a vyjadřuje se k výroční zprávě RŽOP a k hospodaření ŽOP,
d)      projednává předané připomínky a stížnosti a předkládá je s návrhy k řešení RŽOP,
e)      vykládá ostatní předpisy ŽOP,
f)       svolává shromáždění členů dle odst. 8.3. písm. c) těchto Stanov prostřednictvím svého předsedy,
g)      rozhoduje o svolání shromáždění členů a rozhodnutí předkládá předsedovi ŽOP,
h)      předkládá RŽOP prostřednictvím tajemníka ŽOP návrh na vyhlášení předčasných voleb, o němž musí RŽOP rozhodnout do jednoho měsíce od jeho předložení.

14.10. 
Zprávy o své činnosti a provedených kontrolách podává RK ŽOP shromáždění členů nejméně 1x ročně. Návrhy na opatření předkládá RŽOP a vedení. 

Článek 15
Závěrečná ustanovení

15.1.
Schválením těchto Stanov se ruší dosud platné Stanovy ŽOP.

15.2.
Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem vyhlášení výsledku hlasovaní členů ŽOP o přijetí Stanov a ukončením voleb konaných v roce 2008.15.3. Tyto Stanovy byly schváleny

Schváleno hlasováním dne:  11.11.2008

předseda ŽOPFrantišek Bányai

 

 
Banner
Banner